Algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst van Bert’s Move Boxx

Artikel 1 – Gebruik
1.1
Huurder is verplicht het gehuurde uitsluitend t.b.v het plaatsen daarin van roerende zaken te gebruiken.
1.2 Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de gedaante, het uiterlijk of de inrichting van het gehuurde te wijzigen.
1.3 Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde ontvlambare of oplosbare stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.
1.4 Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan of in het gehuurde. Huurder dient verhuurder terstond op de hoogte te stellen van eventuele opgetreden schade.
1.5 Het is huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven.
1.6 Huurder dient het gehuurde door middel van een bij verhuurder in bruikleen gekregen slot op deugdelijke wijze af te sluiten.
1.7 Huurder is gehouden alle vanwege de verhuurder uitgevaardigde en uit te vaardigen reglementen en aanwijzingen na te leven en op te volgen.
1.8 Het is niet toegestaan het gehuurde te gebruiken ten dienste van criminele activiteiten.
1.9 Bovenstaande artikelen gelden onverminderd voor de in bijzijn van huurder aanwezige derden.


Artikel 2 – Waarborg
2.1
Partijen komen overeen dat de door huurder in het gehuurde opgeslagen roerende zaken, mede dienen tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van huurder uit de huurovereenkomst en dat verhuurder op die zaken een retentierecht mag uitoefenen in geval van een tekortkoming van huurder.

Artikel 3 – Onderhoud, reparaties, verzekering en lasten
3.1
Al het onderhoud komt voor rekening van verhuurder, m.u.v. de door de huurder in het gehuurde geplaatste goederen.
3.2 uitsluitend tijdens het vervoer door de verhuurder van het gehuurde zijn de door de huurder in het gehuurde geplaatste goederen bij ongeval verzekerd, echter tot een maximum van 50.000,– euro.


Artikel 4 – Tekortkoming van huurder
4.1
In geval van niet tijdige betaling van de huur is huurder zonder ingebrekestelling naast de huurpenningen en de wettelijke rente tevens administratiekosten ad € 50,00 en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze buitenrechtelijke incassokosten bedragen 15{44d15cc9e7422d7ff1202b0e84141de142496ee7a2dcc20193f6732fbc5ded28} van het  onbetaalde bedrag. Hiernaast is huurder in geval van een procedure alle door verhuurder gemaakte proceskosten verschuldigd, ook voor zover die proceskosten uitstijgen boven de proceskostenveroordeling. Onverminderd het recht van verhuurder om indien de incassokosten meer bedragen, dit meerdere te vorderen.
4.2 Indien er sprake is van enig verzuim op grond van de huurovereenkomst en de algemene bepalingen  zijdens de huurder heeft verhuurder het recht om het gehuurde af te sluiten door middel van een extra slot waarvan alleen de verhuurder de sleutel bezit.

Artikel 5 – Ontbinding
5.1
Indien huurder
– de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet
– enige andere bepaling van de huurovereenkomst niet nakomt
– enige voorwaarde, verbonden aan een door verhuurder verleende toestemming, niet in acht neemt; heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst tussentijds te (laten) beëindigen. Hieraan gaat slechts opzegging vooraf, indien de wet dat vereist. Huurder zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld.
5.2 Huurder is gehouden om aan verhuurder te vergoeden alle schade, kosten en interesten als gevolg van een in lid 1 bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van faillissement en surseance van betaling. Tot die schade worden in ieder geval gerekend de huurprijs, de omzetbelasting en de overige verschuldigde bedragen, de kosten van wederverhuur alsmede alle kosten van maatregelen zowel in als buiten rechte door verhuurder getroffen, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in lid 1 vermeld.
5.3 Door de bepalingen onder lid 1 en 2 wordt niet uitgesloten debevoegdheid van verhuurder om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder zijn rechten zoals hiervoor in artikel 5.2 opgenomen.

Artikel 6 – Schade
6.1
Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
6.2 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder.
6.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van huurder of van derden – en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van stagnatie in de voorziening van gas/ water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waar het gehuurde zich bevindt.


Artikel 7 – Diversen
7.1
Verhuurder en door hem aan te wijzen derden zullen te allen tijde na behoorlijke voorafgaande aankondiging aan huurder en in overleg met huurder het recht hebben het gehuurde van binnen en van buiten te bezichtigen en te inspecteren.
7.2 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-) personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Opzegging van de huurovereenkomst dient aan respectievelijk door elk van deze personen te worden gedaan wil zij geldig  zijn en effect hebben.
7.3 Verhuurder heeft steeds de bevoegdheid een beheerder aan te stellen aan wie huurder alle uit deze huurovereenkomst voortvloeiende betalingen zal hebben te verrichten en met wie huurder zich over alle aangelegenheden ter zake van de huurovereenkomst zal hebben te verstaan een en ander zolang verhuurder niet anders aan huurder zal hebben bericht.
7.4 Vanaf ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van deze huurovereenkomst gericht aan het adres van de huurder. Huurder is verplicht verhuurder schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen.
7.5 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst niet kan worden aangemerkt als een overeenkomst tot bewaarneming als bedoeld in a/d- 7:600 BW.

Artikel 8 Pandrecht
8.1
Tot meerder zekerheid van al hetgeen de huurder verschuldigd is en/ of nog verschuldigd zal zijn aan verhuurder, verbindt de huurder zich jegens verhuurder tot het verpanden van de hiernavolgende zekerheden aan verhuurder dewelke zekerheden verhuurder van huurder bedingt.
8.2 Huurder verpandt bij deze aan verhuurder, gelijk verhuurder bij deze aan huurder als onderpand aanvaardt, alle zaken, voorraad en inventaris aanwezig in het gehuurde.
8.3 Verpanding geschiedt door deze akte te registreren bij de Inspecteur der Registratie en Successie.
8.4 Huurder staat in voor zijn bevoegdheid over deze zaken te beschikken.
8.5 Ten aanzien van het bestaan en het bedrag van de schulden aan verhuurder, tot zekerheid waarvoor deze verpanding strekt, geldt de administratie van verhuurder als bewijs.
8.6 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd tot onmiddellijke executie van de in het gehuurde verstrekte  zaken over te gaan zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling.

Artikel 9 – Slotbepaling
Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

De Algemene Bepalingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 37176921. Voorzover daarin uitgebreidere bepalingen staan vermeld zijn deze niet van toepassing.